Mesafeli Satış Sözleşmesi

 KÖFTECİ YUSUF MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

SATICI

Unvan : Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamülleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres : Selçuk Mah. Atatürk Cad. No:73 İznik/BURSA

Telefon : 444 61 62

E-Posta : [email protected]

Mersis No: 0582049207300022

ALICI

Ad/Soyad veya Unvan : {{adsoyad}}

Adres : {{adres}}

Telefon : {{telefon}}

E-Posta : {{eposta}}

 

2. Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

Satıcı : Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamülleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni

Alıcı : İşbu platformu kullanarak ticari ve/veya mesleki amaç gütmeksizin Satıcı’dan mal veya hizmet satın alan gerçek veya hükmi şahsı,

Web Sitesi : www.kofteciyusuf.com’u,

Kişisel Veri : Alıcı tarafından Satıcı’ya ait platform kullanılırken Satıcı’ya aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek ve/veya hükmi şahsa ilişkin her türlü bilgiyi, 

Taraflar : Satıcı ve Alıcı olmak üzere sözleşmenin iki tarafını,

Taraf : Satıcı ve/veya Alıcı’dan herhangi birisinin karşısında olmak üzere konumlandırılan tarafı, 

Sözleşme : Satıcı ve Alıcı arasında işbu platform kullanılarak akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni,

Bakanlık : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Ürün : Sözleşme konusu Ürünü,

 

3. Sözleşme Konusu Ürünler, Hizmetler ve Teslimat Bilgileri

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Bilgileri :

İşbu Sözleşme konusu ürün ya da hizmetlerin özellikleri Web Sitesi’nde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatları olup, ilan edilen fiyat ve hizmet şartları/vaatleri Satıcı tarafından tek taraflı olarak güncellenene kadar geçerlidir.

Alıcı tarafından siparişi verilen  Ürün’lerin toplam tutarı 150 TL’den az ise teslimi için 5 TL sipariş/taşıma ücreti alınacaktır. Belirlenen işbu ücret nakdi olarak veyahut kredi kartı/banka kartı ile ödenebilmekte olup, diğer ödeme yerine geçen (avantaj kartları, kupon, promosyon  bileti v.s.) araçlar ile ödeme yapılamaz. 150 TL ve üzeri siparişlerde sipariş/taşıma ücreti alınmayacaktır. Sözleşme konusu Ürün’lerin tüm vergileri satış fiyatlarına dahildir.

Ödeme peşin ya da kredi kartı/banka kartı ile yapılacağından Satıcı tarafından herhangi bir gecikme faizi uygulanmaz.

 

4. Alıcı’nın Bilgilendirilmiş Olduğu Konular

Alıcı, Satıcı’ya ait platform üzerinden satın almış olduğu ürünler için Sözleşme’yi onaylamış kabul edilecektir. Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanmasının evveliyatında; Satıcı’nın unvanı ve iletişim bilgileri, Ürünler için belirlenen teslimat koşulları, Satıcı tarafından Sözleşme’nin akdedilmesine binaen elde edilen verilerin güvenliği ve bunlar hakkında Alıcı’nın başvurabileceği haklar, Sözleşme’ye ilişkin Taraflar’a bahşedilen hak ve tahmil olunan yükümlülükler, Alıcı’nın cayma hakkına başvuramayacağı Ürün’lerin söz konusu olduğu, Alıcı’nın cayma hakkının söz konusu olduğu Ürünler için cayma hakkının kullanılma şartları ve cayma usulü, Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini bildirebileceği iletişim mecraları, Alıcı’nın şikayetlerini ve taleplerini 6502 sayılı Kanun’a göre İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine yapabileceği, hususlarında bilgilendirilmiştir. Zira, belirtilen hususlara ilişkin tüm bilgiler Web Sitesi’nde ve işbu Sözleşme’de yer almaktadır.

 

5. Tarafların Yükümlülükleri

Satıcı, Ürün’ün sağlık standartlarına uygun şekilde ve ilgili mevzuat uyarınca hijyenik ortam ve koşullarda üretiminden, üretim sürecinde Ürün’ün içeriğini oluşturan gıda maddelerinin temini ve asgari sağlık ve gıda standartlarına ilişkin mevzuatta yer alan koşulları içerip içermediğinin denetiminden;  Ürün’ün, ilgili mevzuat koşulları uyarınca sağlık, hijyen ve diğer koşullara uygun olabilmesi bakımından paketleme işlemi yapılırken Sipariş Adresi’nden teslim alınıp Alıcı’ya teslim edileceği makul bir süre boyunca uygun koşullarda muhafaza edilecek şekilde paketlenmesinden sorumlu olduğunu, bilmekte ve kabul etmektedir.

Satıcı’nın, operasyon kapasitesini, sipariş ve teslim şartlarını (hava koşulları, güvenlik problemleri, bakım çalışmaları v.b.) etkileyecek bir durumun söz konusu olması halinde, Alıcı’nın ödemiş olduğu bedelleri ve/veya Alıcı’yı borç altına sokan evrakları en geç 14 gün içinde iade ederek, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim etmeme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca Satıcı, Alıcı’yı bilgilendirerek ve onayını alarak aynı fiyata tekabül eden muadil ürün teslim edebilir.   

Satıcı’nın Ürün’ü teslim etmesi iki şarta dayalı olup şartlardan ilki Sözleşme’nin onaylanarak sipariş verilmesi, ikincisi ise Ürün bedelinin Satıcı uhdesine geçirilmesidir. Ürün bedelinin herhangi bir şekilde Satıcı’nın uhdesinden çıkması söz konusu olur ise Satıcı’nın Alıcı’ya Ürün’ü teslim etme yükümlülüğü ortadan kalkar. Böyle bir durumun yaşanması vukuunda Satıcı’nın hakları saklıdır.

Satıcı, işbu maddede belirtilen sebepler ve bu sebeplerle sınırlı kalmamak kaydıyla bunlara benzer sebeplerden dolayı sorumlu tutulamaz; Alıcı tarafından bildirilen adresin gerekli çabaya rağmen bulunamaması, Adresin kapalı olması/adreste kimsenin bulunmaması, doğru şekilde gönderilen Ürün’ün hijyen koşullarına dayalı bir sebep haricinde teslim alınmamış ve/veya iade edilmiş olması ve bunlara benzer, Alıcı’nın sorumluluk alanında olan sebepler. Söz konusu durumlarda Satıcı tarafından Ürün bedeline hak kazanılmış olacaktır. Ayrıca sayılan nedenlerden ötürü Alıcı’nın vermis olduğu Sipariş Adresine birden fazla kez gidilmesi durumunda Alıcı siparişi verilen  Ürün’lerin toplam tutarına bakılmaksızın ekstra 5 TL sipariş/taşıma ücreti ödeyecektir.

Alıcı, Sözleşme kapsamı dışında kalan Ürün’lerin taşınmasını talep etmeyeceğini ve her ne şart altında olursa olsun bu şekilde kapsam dışı bir maddeyi Satıcı’nın kuryelerini taşıtmayacağını, ayrıca amacına uygun olmayan ve yasaklı olan ürünlerin talebi üzerine taşınmasından doğacak tüm kusur ile doğrudan ve dolaylı oluşacak tüm zararın, hukuki ve cezai sonuçların kendisi üzerine doğacağını; bununla birlikte Satıcı ve/veya kuryeleri tarafından her ne nam adı altında olursa olsun kamu ve özel hukuk kişilerine ödenen para cezası, tazminat, yargılama gideri vb. ödemeleri tüm fer’ileri ile birlikte ilk talepte nakden ve defaten, itiraza yer vermeden ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. Cayma Hakkı

Kanun’a dayanılarak hazırlanan Yönetmeliğin cayma hakkının istisnalarının belirlendiği 15. Maddesinin c bendi “Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler” şeklinde olup, söz konusu kapsama giren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

Alıcı, Sözleşme konusu Ürün'ün işbu maddede belirtilen istisna ürünlerden olmaması şartıyla tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcı'ya yazılı bildirimde bulunulması ve kendisine teslim edilen Ürün'e ilişkin fatura aslının iadesi edilmesi gereklidir. Cayma hakkına ilişkin talebin ulaşmasını müteakip 14 gün içerisinde Ürün bedeli Alıcı'ya, yapmış olduğu ödeme şekline sadık kalınarak, iade edilir.

 

7. Kişisel Veriler

Satıcı, Sözleşme’nin akdedilmesi, Sözleşme kapsamındaki hizmetlerini geliştirmek, işbu Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı adına yerine getirilmesini sağlamak, gibi maksatlarla Alıcı’ nın Kişisel Verilerini toplamaya, işlemeye, -verilerin Türkiye sınırları dışına aktarılması da dahil- kullanmaya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ve bununla sınırlı olmamak üzere, Kanun ve Türkiye'deki diğer yürürlükteki mevzuat uyarınca Alıcı’nın Kişisel Veri’lerini özel kayıtlarda tutmaya, depolamaya, muhafaza edip, aktarmaya, belirli kriterlere göre sınıflandırmaya yetkilidir. Satıcı, Kişisel Veri’ler ile ilgili olarak yasal mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerine uyacağını kabul ve beyan eder.

Alıcı, Satıcı’ya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve gerekli olduğu şekilde Kişisel Veri aktarımı yapacaktır. Alıcı, Satıcı’ya aktarımını yapmış olduğu Kişisel Veriler’ in kullanımı ve işlenmesi yönünde yetkisinin bulunduğunu beyan ve taahhüt etmiştir. 

Alıcı, Web Sitesi’nin kullanım şartları ile ilgili bilgilendirmeye Web Sitesi’nden ulaşacaktır.

 

8. Gizli Bilgi, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları, Ticari Markalar

Taraflar’ dan her biri doğrudan veya dolaylı şekilde edindiği tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, tabloları, çizimleri,  yazılı diğer verileri, know-how’ı, ticari, teknolojik ve bilimsel bilgileri, işletme bilgilerini, müşteri, ödeme, hesap ve hesaplama bilgilerini, ne şekilde edinildiği veya öğrenildiğinden bağımsız olarak diğer Taraf’ a ait bu gizli bilgilerin hiçbir kısmını, hangi sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi veya onun erişimine sunmamayı, gizli bilgileri işbu Sözleşme’ de belirtilen ve işbu Sözleşme’nin imzalanmasına dayanak olan veya diğer Taraf’ça yazılı olarak izin verilen amaç haricinde herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

Taraflar, diğer Taraf’a ait gizli bilgilerinin işbu Sözleşme uyarınca bunları öğrenme hakkına sahip olmayan şahıslara ifşasını önlemek için gereken önlemleri alacaktır. Satıcı, Alıcı’nın yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birisini ihlal etmesi halinde Sözleşme’yi derhal feshetme ve her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkını saklı tutar. Bu hak, Alıcı’nın Sözleşme’ye taraf olan Alıcı aleyhine sahip olabileceği diğer talep ve haklara halel getirmemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmet/ilişki neticesinde Alıcı tarafından elde edilen bilgi ve bulgular ve/veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar, tamamıyla Satıcı’ya aittir. Dolayısıyla Taraflar arasında meydana gelen ilişkiler neticesinde Satıcı’nın sistemini ve/veya ticari işleyişinin herhangi bir noktasını tekrardan revize etmesi ve/veya geliştirmesi söz konusu olabilecekse de, bu işler tamamen Satıcı’nın kendi imkanlarıyla yapacağı işler olup, Alıcı’nın bu işlerde herhangi bir katkısı veyahut dahili olmayacaktır. Alıcı işbu bent kapsamındaki şart ve hususları, 5 yıldan kısa olmak üzere, süresiz olarak kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

9. Devir ve Temlik

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, Satıcı 'nın yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Satıcı işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’ den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, verilen hizmete devam etmek kaydıyla, üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Alıcı’nın devir ve temlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda genel fesih hükümleri uygulanır.

 

10. TEBLİGAT

Alıcı’nın Satıcı’ya bildirdikleri e-posta ve/veya sipariş adres, Alıcı’nın Web Sitesi’ nde belirtilen güncel e-posta adresi, tebligat için geçerli e-posta adresleridir. E-posta adresi değişikliği, Alıcı tarafından on beş (15) gün içinde yazılı olarak Satıcı’ya bildirilmedikçe Satıcı’nın yapacağı her türlü tebligat Alıcı tarafından bildirilen son e-posta ve/veya sipariş adreslerine yapılır; tebligatlar, muhatabına ulaşmış ve yasal tebligat hükmünde sayılır.

 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

Alıcı, Satıcı’nın veri tabanı ile sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlar ile defter kayıtlarının; mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlık çözümünde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerleri aşan uyuşmazlıklarda ise Alıcı'nın veya Satıcı'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SİPARİŞİN TAMAMLANMASI İLE BİRLİKTE ALICI İŞBU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİŞ SAYILIR.

 

Bizden Haberler